top of page
חיפוש
  • motanalaw

איסור דרישה מאדם למסור מידע פלילי על עצמו

מאת עו"ד אודליה מותנה (28/7/22)


מעוניינים לעבור לגור במושב, בישוב קהילתי או בקיבוץ ונדרשים לעבור ועדת קליטה /קבלה לחברות❓


התבקשתם להמציא מידע על עברכם הפלילי או לחתום על הצהרה בדבר היעדר רישום פלילי❓


עצרו !!

ביום 12/07/2022 נכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנת השבים, התשע"ט – 2019 (להלן- החוק) האוסר על כל מי שלא הוסמך לכך בחוק לבקש מידע פלילי מאדם, אפילו אם אותו אדם מסכים למסור את המידע.


בהתאם להוראות החוק, אין כל סמכות לאגודה שיתופית, מנהל הקהילה, מזכירת המושב, ועדת הקבלה/קליטה, לבדוק או לבקש מידע פלילי מאדם כלשהו, שכן הם לא הוסמכו לכך בחוק.


ראו נוסח סעיף 3(ב) לחוק -


"לא ידרוש אדם מידע פלילי, במישרין או בעקיפין, שלא בהתאם להוראות חוק זה, לרבות בדרך של תצהיר, הצהרה או שאלון בכתב; לעניין זה, לא יראו מי שדרש מידע פלילי כאמור כזכאי לקבלו בשל כך בלבד שהאדם שהמידע הפלילי נוגע לו הסכים למסירת המידע."


עוד עולה מהחוק החדש כי בקשת מידע מנקלט או מועמד או מחבר באגודה על עברו הפלילי היא עצמה עבירה פלילית, וממלא תפקיד באגודה שמבקש מידע כזה חשוף לעונש מאסר.


ראו נוסח סעיף 42(א) לחוק –


"מי שדרש, במישרין או בעקיפין, מידע פלילי על אדם, בניגוד להוראות סעיף 3(ב), דינו – מאסר שנה; עשה כן לשם העסקה או לשם קבלת החלטה בעניין האדם שהמידע נוגע לו, דינו – מאסר שנתיים."


וכן מודגש בחוק כי, גם אם התקבל מידע פלילי על אדם– אסור לגורמים אלו להשתמש בו או להביא אותו בחשבון במסגרת השיקולים בקבלת החלטה על ידם.


ראו סעיף 38(א) לחוק-


"מי שאינו זכאי לקבל מידע פלילי מסוים או ככלל, על פי דין, לרבות מידע על פרט רישום שהתיישן או שנמחק, על תיק סגור על תיק שעוכבו בו ההליכים או על תיק תלוי ועומד, לא יביא אותו בחשבון בין שיקוליו בקבלת החלטה וכן לא יביא בחשבון מידע נוסף הנוגע למידע הפלילי האמור."


~לידיעתכם~

3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור

bottom of page