top of page
חיפוש
  • motanalaw

האם הקניית נכסי מקרקעין לנאמן נחשבת כ"מכירה" לפי חוק מיסוי מקרקעין?

מאת עו"ד אודליה מותנה (15/8/22)


האם הקניית נכסי מקרקעין לנאמן נחשבת כ"מכירה" לפי חוק מיסוי מקרקעין, או שחל ההסדר הספציפי במס הכנסה לפיו הענקה כאמור לא מהווה "מכירה" ואירוע המס נדחה למועד מכירת הנכס על ידי הנאמן או למועד חלוקת נכסי הנאמנות לנהנים ?


מעשה שהיה כך היה....


(ע"א 7610/19 מנהל מס שבח תל אביב נגד גליס)


זוג תושבי קנדה העבירו נכסי מקרקעין באופן בלתי חוזר לנאמנות בה הנהנית היא נכדתם תושבת ישראל. לפי הסכם הנאמנות, קיימת אפשרות לשינוי זהות הנהנים בנאמנות.


עיקר המחלוקת היתה בשאלה האם הקניית נכסי מקרקעין לנאמן נחשבת כ"מכירה" לפי חוק מיסוי מקרקעין, או שהענקה כאמור לא מהווה "מכירה" ואירוע המס נדחה למועד מכירת הנכס על ידי הנאמן או למועד חלוקת נכסי הנאמנות לנהנים ?


בית המשפט העליון הכריע בענין זה כי ההקניה לנאמן תחשב כמכירה ותמוסה במס רכישה ובמס שבח , נוכח הסיבות הבאות:


1. הוראות סעיף 785ז(ד) בפרק הנאמנויות של פקודת מס הכנסה לא חלות על מכירות של זכויות מקרקעין עליהן חל חוק מיסוי מקרקעין, אלא רק על מכירות לפי פרק ה' לפקודה.


2. הוראות הפטור הרלוונטיות המצויות בסעיפים 3 ו- 69 לחוק מיסוי מקרקעין לא חלות במקרה זה. בהתייחס לסעיף 69 לחוק, נקבע שמאחר והנכדה היא איננה הנהנית הסופית, לא מתקיים התנאי המהותי של הסעיף הדורש קיומו של נהנה ספציפי, סופי ומיודע במועד הקניית הנכס לנאמן. ובאשר לסעיף 3 לחוק נקבע כי הסעיף מונה רשימה סגורה של מקרים בהם ההקניה לנאמן לא תיחשב מכירה, ממנה משתמע הסדר שלילי ביחס לחיקוקים אחרים.


המשמעות היא כי הקניית זכות במקרקעין מיוצר ←לנאמן חייבת במס שבח ובמס רכישה.

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור

bottom of page