top of page
חיפוש
  • motanalaw

חובת גילוי של המוכר בעסקת מכר

מאת עו"ד אודליה מותנה (25/8/22)


עצה למוכרים

מוכרים יקרים, תעדו וגלו בהסכם המכר כל מה שידוע לכם על הנכס ובכך תקטינו משמעותית את החשיפה שלכם לתביעה מצד הקונה בדבר אי גילוי מידע


ומעשה שהיה כך היה....

תא (חי') 16882-11-19 דניאל דוד שור נ' שי משה צורי))


מוכר העמיד את דירתו למכירה.

באותו מועד קיבל המוכר הודעה על ידי ועדת התכנון לפיה

בבניין הסמוך לדירתו הוגשה תכנית לביצוע עבודות בניה לפי תמ"א 38

וכי ניתנת לו, ולשאר הדיירים, הזדמנות להגיש את התנגדותו לתכנית.


במסגרת המשא ומתן שניהל המוכר עם הרוכשים

הוא אכן הודיע להם שמתוכנן פרויקט תמ"א 38 בבניין הסמוך

אך לא מסר להם עותק מההודעה שקיבל מהועדה

ואף לא הביא לידיעתם כי התכנית כבר הוגשה לאישור

וכי נפתח חלון הזדמנויות להגשת התנגדויות.


הצדדים חתמו על הסכם המכר.


לאחר קבלת החזקה בדירה

נודע לקונים היקף הפרויקט המתוכנן בבניין הסמוך

לרבות בניית קומות נוספות ומרפסות הצופות אל גינתם הפרטית,

וכן נודע להם כי המוכר הגיש התנגדות לתכנית- והתנגדותו נדחתה.

הקונים הגישו תביעה כספית נגד המוכר

ודרשו כי יפצה אותם על נזקיהם נוכח אי גילוי מלוא הפרטים על ידו.


בית המשפט קבע כי המוכר הפר את חובת הגילוי המוטלת עליו בכך

שלא מסר לקונים מידע מלא על היקף הפרויקט בבניין הסמוך,

לא עדכן אותם כי יש להם זכות להגיש התנגדות לתכנית במועד שנקבע ,

ולא מסר לידיהם העתק מהמכתב שקיבל מהועדה ושהיה מצוי אצלו.


בית המשפט חזר על ההלכה לפיה מוטלת על המוכר חובת גילוי רחבה, כך שעליו לגלות לקונה את כל

המידע המהותי שמצוי בידו ולא להסתפק במסירת מידע מינימלי.


במקרה זה, המוכר חויב לשלם לקונים את סכום הפיצוי המוסכם הקבוע בהסכם המכר.

30 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור

bottom of page