top of page
חיפוש
  • motanalaw

סיווג הכנסה ממכירת דירות

מאת עו"ד אודליה מותנה (24/7/22)


שני אחים מכרו כל אחד 3 דירות בתקופה של 4 שנים.


מדובר בדירות בבניין שנבנה על גבי קרקע שהוחזקה על ידי המשפחה עשרות שנים כנכס הוני.


הדיווחים על מכירת הדירות הוגשו למשרד מיסוי מקרקעין והמוכרים חויבו במס שבח.


כעבור מספר שנים, מבלי שבוצע שינוי יעוד למלאי עסקי לפי סעיף 5(ב) לחוק מיסוי מקרקעין (סעיף זה קובע באילו מקרים יש לראות את פעולת שינוי היעוד של זכות במקרקעין או זכות באיגוד מקרקעין מרכוש קבוע למלאי עסקי כמכירה ואיך צריך לחשב את המס בזמן מימוש המלאי העסקי במכירה), קבע פקיד השומה כי יש לראות בהכנסות שהתקבלו מעסקאות מכר הדירות כהכנסה פירותית לפי סעיף 2(1) לפקודה ולסווג אותם כעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי לגבי כל התקופה.


בית המשפט קבע כי גם אם הצדק עם פקיד השומה, כך שמדובר בהכנסה פירותית, הרי שהיתה מוטלת חובה על פקיד השומה ליישם את הוראת סעיף 5(ב) לחוק מיסוי מקרקעין ולקבוע מועד לשינוי ייעוד המקרקעין למלאי עסקי (דבר שלא נעשה), באופן לפיו הרווח שנבע בשל תקופת החזקת המקרקעין אצל המשפחה ממועד רכישתם ועד תחילת בניית בניין המגורים – ימוסה כהכנסה הונית לפי חוק מיסוי מקרקעין , ורק הרווח שנבע לאחר שינוי הייעוד כאמור - ימוסה כהכנסה פירותית .

בנוסף נקבע על ידי בית המשפט כי לאור משך הזמן בו הוחזקו המקרקעין על ידי המשפחה, היעדר מומחיות נדל"נית והיעדר מעורבות בקידום תכנית משביחה , וכן לאור קצב מכירות איטי, מדובר במקרה גבולי הנוטה למישור ההוני ושלא מצדיק את ביטול שומות מנהל מיסוי מקרקעין על ידי פקיד השומה וקביעת שומות חדשות בהתאם לסעיף 2(1) לפקודה.


*ע"מ (מחוזי ת"א) 46744-02-18 עיון נגד פקיד שומה ת"א 3

3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור

bottom of page