top of page
חיפוש
  • motanalaw

פורסמה טיוטת תקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית, סמכויות חוק וסדרי עבודתו)

מאת עו"ד אודליה מותנה (24/8/22)


ביום 21/08/22 פורסמה טיוטת תקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית, סמכויות חוק וסדרי עבודתו)(תיקון), התשפ"ב-2022


מטרת התיקון להגביל את מספר העמודים בהתנגדויות המוגשות במסגרת הליכי רישוי בניה ותוכניות שנידונים בפני מוסדות התכנון, וזאת במטרה לייעל את הדיונים במוסדות התכנון.


כך, מוצע לקבוע כי מספר העמודים המרבי להגשת כתב התנגדות (למעט הנספחים לכתב ההתנגדות), הינו לפי שלהלן–


לתכנית בסמכות ועדה מקומית ⬅️ 6 עמודים;

----------------------------------------------------------------------------------------------

לתכנית בסמכות ועדה מחוזית או ⬅️ 10 עמודים; לתכנית מיוחדת המפורטת בתקנות אלו

---------------------------------------------------------------------------------------------

לתוכנית מתאר ארצית או תכנית מתאר מחוזית ⬅️12 עמודים או תכנית לתשתית לאומית או תכנית מועדפת לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), או תכנית בסמכות ועדה מחוזית שהיא אחת מאלו המפורטות בתקנת משנה 3א(ג)(5) -----------------------------------------------------------------------------------------------

כמו כן מוצע כי הוראות בנוגע לגודל הגופן והמרווחים בין השורות והאותיות, יהיו בדומה להנחיות מנהל בתי המשפט בדבר הגשת כתבי טענות לבית המשפט בהליך אזרחי (אך אין מניעה להגיש את המסמך כתוב בכתב יד). וכן ניתן שיקול דעת ליו"ר מוסד התכנון, לקבוע מספר מרבי גדול יותר ככל וקיימת מורכבות מיוחדת בתכנית בעניינה מוגשת ההתנגדות.הטיוטא פתוחה להערות הציבור עד ליום 11/9/22 בשעה 23:59

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור

bottom of page