top of page
חיפוש
  • motanalaw

פיקוח על מחירים הנגבים עבור שירותי הרישום של חברות הבניה

מאת עו"ד אודליה מותנה (26/7/22)


לפני מספר ימים פנה אלי לקוח כדי שאייצג אותו ברכישת דירה מקבלן.


במסגרת עיון בחוזה המכר שהועבר על ידי הקבלן נתקלתי בסעיף לפיו ככל ולאחר שנמסרה הדירה לקונה, וכל עוד לא נרשמו זכויותיו בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), יהיה מעוניין הקונה למכור את דירתו לאדם אחר, הוא יהיה מחויב לשלם לעורך הדין של הקבלן שכר טרחה בשיעור של 0.5% מהתמורה כעמלה עבור טיפול בהעברת הרישום אצלו מהקונה אל הנעבר.


להלן נוסח הסעיף בהסכם הקבלן:

"...המוכר ייתן את הסכמתו להעברת הזכויות דלעיל לאחר שהקונה והנעבר ימלאו אחר כל התנאים וימציאו למוכר את כל המסמכים והאישורים המפורטים להלן... בעבור הטיפול באישור ההעברה הנ"ל ישלם הקונה למוכר דמי טיפול בשיעור של 0.5% מהתמורה בתוספת מע"מ בעבור טיפול בא כח המוכר בהעברת הזכויות. מובהר כי שכר הטרחה הנ"ל אינו כולל ייצוג מי מהצדדים בהעברת הזכויות כאמור אלא כטיפול מכח היותה כחברה משכנת."


שימו לב ← סעיף כאמור המאפשר לקבלן לגבות מהרוכש סכומים אלו כעמלת טיפול עבור שירותי "חברה משכנת" הינו סעיף לא חוקי!!


ביום 1.12.99 פורסם צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על נותני שירות בהעדר רשום זכויות בפנקסי המקרקעין).


תכלית צו הפיקוח היתה לתקן תופעה לפיה חברות בניה שלא טיפלו במשך שנים ברישום זכויות הרוכשים בטאבו, נהגו לגבות "דמי טיפול" גבוהים במיוחד מרוכשי הדירות עבור כל שינוי ברישום שנערך בדירה (מכירה, רישומי הערות אזהרה ומשכנתאות, הוצאת אישור זכויות וכדו') בספרי החברה.


צו הפיקוח הגביל את גובה דמי הטיפול שחברה משכנת יכולה לגבות עבור שירותים הניתנים על ידה כל עוד הרישום בגין הדירה נמצא בידיה ו/או בטאבו.


בית המשפט הביע את עמדתו לפיה פיקוח על מחירים הנגבים עבור שירותי הרישום של חברות הבנייה מיטיב עם ציבור רוכשי הדירות ונמצא פועל לטובת הציבור, וכי יש לפעול מתוך מגמה להוריד את מחיר השירות בהדרגה, עד שיהיה שווה לאגרת לשכת רישום המקרקעין הנגבית בגין העברת זכויות, דבר שיהווה מדיניות כלכלית-חברתית הגיונית וסבירה של הממשלה.


לסיכום ולידיעה, קבלן אינו רשאי לגבות דמי טיפול העולים על דמי הטיפול המרביים שנקבעו בצו הפיקוח , וככל ועשה כן – אתם זכאים להשבת הסכומים שנגבו מכם ביתר.

צפייה 10 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור

bottom of page