top of page
חיפוש
  • motanalaw

תזכיר לתיקון חוק המקרקעין בעניין הצמדת חניות נגישות בבניין מגורים חדש

מאת עו"ד אודליה מותנה (22/8/22)


היום (22/8/22) פורסם להערות הציבור תזכיר לתיקון חוק המקרקעין בעניין הצמדת חניות נגישות בבניין מגורים חדש


תיקון החוק המוצע מבקש להסדיר את סוגיית ההצמדה של חניות נגישות בבניין מגורים חדש, באופן שיאפשר לרוכש דירה, שהוא אדם עם מוגבלות הזכאי לתג נכה לרכב, להצמיד לדירתו חניה נגישה מתוך סך החניות הנגישות שהוקצו לבית המשותף לפי דיני התכנון והבניה.


הוראות הדין הקיימות בנושא עוסקות בהקצאת חניות נגישות בבניינים חדשים מהפן התכנוני בלבד, ואין כיום הסדרה בחקיקה של ההיבטים הקניינים הנוגעים להקצאת חניות נגישות בבית משותף, ולאפשרות הצמדתן לדירות בבית המשותף.


נמצא כי היעדר הסדרה קניינית של הסוגיה הביא למדיניות שונה בקרב רשויות מקומיות בכל הנוגע לאפשרות הצמדתן של חניות נגישות לדירות בבניין מגורים חדש. בנוסף נמצא כי היא אינה עולה בקנה אחד עם תכלית הוראות הדין הקיימות לעניין הקצאה של חניות נגישות, שכן בהיעדר הסדרה קניינית בנושא, אין הבטחה כי רוכש דירה בבניין מגורים חדש שהוא אדם עם מוגבלות, יקבל חניה נגישה לשימושו הבלעדי.


על רקע זה, הצעת החוק מבקשת להסדיר את סוגיית ההצמדה של חניות נגישות בבניין מגורים חדש, באופן שיאפשר לרוכש דירה, שהוא אדם עם מוגבלות הזכאי לתג נכה לרכב, להצמיד לדירתו חניה נגישה מתוך סך החניות הנגישות שהוקצו לבית המשותף בהתאם לדיני התכנון והבניה.


עוד מוצע לקבוע הוראות שמטרתן לאפשר גם למי שרוכש דירה בבניין בשלב מאוחר יותר להצמיד לדירתו חניה נגישה (בהינתן שקיימות חניות נגישות פנויות בבניין באותה עת).


בהתאם לתיקון המוצע, הצמדת חניה נגישה הנעשית בהתאם להוראות המפורטות בהצעה לא תדרוש הסכמה של בעלי דירות אחרים בבית המשותף, וזאת על אף האמור בסעיף 62(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט–1969, לעניין הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית.


התזכיר פתוח להערות הציבור עד ליום 12/9/22 בשעה 23:59

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

נדחתה טענת הסתמכות על שומה שגויה – טעויות שנעשו בידי הרשות אין להנציח עובדות (ו"ע 20-06-28300 דהן ואח' נ' מנהל מס שבח מקרקעין נתניה) ביום 11.11.18 מכרו 2 אחיות את זכויותיהן בנכס (אותו קיבלו בירוש

מאת עורכת הדין אודליה מותנה האם מרזב/צינור המנקז את המים ממרפסת דירה בבית משותף הוא רכוש משותף המחייב תיקון סתימה בו על ידי נציגות הבניין או שמא הוא רכוש פרטי המחייב נשיאה בעלות תיקונו על ידי בעל הדיר

מאת עורכת הדין אודליה מותנה משרד הבינוי והשיכון בפנייה לציבור רוכשי הדירות – שימו לב לייפוי הכוח עליו אתם חותמים בזמן רכישת דירה במסגרת עסקת מכר דירה, לרוב יקבל מוכר הדירה/ הקבלן מהרוכש ייפוי כוח לצור

bottom of page